ประวัติสถานศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

  • ประวัติสถานศึกษา
    ประวัติสถานศึกษา
    เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 2220


ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ปรัชญา วิสัยทัศน์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

 

ปรัชญา

 ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  ประสานสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

เอกลักษณ์ (Identity)

 

สร้างสรรค์งานอาชีพ สู่นวัตกรรม

อัตลักษณ์  (Entity)

 

จิตอาสา  พัฒนาตนเอง สู่ประชาคมอาเซียน

                                                                                                          พันธกิจ (Mission)             

 

          1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน                  

          2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล

          3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม                

          4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ    5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

          6. วิจัย นวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน

          7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

นโยบาย

          1. การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาชาติ

          2. กาพัฒนาบุคลากรทั้งคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งสามารถสนับสนุนงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

          3. การพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพและสามารถนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่สังคมประเทศชาติ

          4. การบริการวิชาการการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

          5. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

          6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

          7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

          8. การพัฒนาด้านกายภาพให้สอดคล้องกับการขยายตัวและการพัฒนาวิทยาลัย

          9. การส่งเสริมสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

          10. ให้เร่งดำเนินการโครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันมั่วสุมและมาตรการควบคุมภายใน


วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เพื่อขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท และท้องถิ่นให้ก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ

 

          ส่วนที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มีพื้นที่ดำเนินการ 5 ส่วน คือบริเวณที่ตั้งติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายสุไหงโก-ลก-ตากใบ หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 22 ไร่  2 งาน 98 ตารางวา และได้ขอใช้ที่ราชพัสดุอีก 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 32 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปัจจุบันได้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

 

          ส่วนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกสาขา 2บริเวณที่ตั้งบนถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา โดยมูลนิธินายโก๊ะ – นางดำ บุญรักษ์ บริจาคที่ดินให้แก่กรมอาชีวศึกษา ณ วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของพี่น้องประชาชนสามารถพัฒนาบุตรหลานและพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วิชา ได้แก่รายวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า รายวิชาช่างเสริมสวย รายวิชาทำอาหารและขนม

 

          ส่วนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง สถานที่ตั้งเดิม ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 280 หมู่ที่ 6 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 ซึ่งมีหน่วยงานด้านการศึกษาถึง 3 หน่วยงานด้วยกันที่ใช้สอยบนเนื้อที่แห่งนี้ คือ

          1. โรเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

          2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง

          3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 

          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเขาสามสิบ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นจากโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านชายแดนและขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล จากนั้นได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอละ 1 ศูนย์ โดยมีทั้งหมด 22 ศูนย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) การดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง แรกเริ่มได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดยการมอบอาคารคหกรรมทั้งอาคารไว้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง สำหรับดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อมาในปี 2555 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง ได้ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ จำนวน 2 แปลง คือแปลงที่ 1 จำนวน 7 – 1 – 27 ตารางวา และแปลงที่ 2 จำนวน 20 – 1 – 29 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

          ส่วนที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ประวัติการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดีวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสุนิตย์  ธรรมประพันธ์ ตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส และประธานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในการประชุมประชาคมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ในการทำประชาคมครั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพให้แก่ชุมชน

          ได้มีคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดการประชุคณะกรรมและคณะบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในที่ประชุมมีมติให้ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไสถั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ     สุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน