หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

การจัดการศึกษาในวิทยาลัย

          ปัจจุบันวิทยาลัยจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับต่าง ๆ ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 5 แผนก วิชาช่างประกอบด้วย 5 สาขาวิชา 5 สาขางาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน และประเภทวิชาพณิชยกรรม 3 แผนกวิชา ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน ดังนี้

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                    1. แผนกวิชาช่างยนต์

                              1.1 สาขาวิชาช่างยนต์

                                        1.1.1 สาขางานยานยนต์

                    2. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

                              2.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

                                        2.1.1 สาขางานโครงสร้าง

                    3. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                              3.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                                        3.1.1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง

                    4. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                              4.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                                        4.1.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

                    5. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

                              5.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

                                        5.1.1 สาขางานก่อสร้าง

 

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.      แผนกการโรงแรม

1.1 สาขาวิชาการโรงแรม

          1.1.1 สาขางานการโรงแรม

          ประเภทวิชาพณิชยกรรม

1.      แผนกวิชาการบัญชี

1.1 สาขาวิชาการบัญชี

          1.1.1 สาขางานการบัญชี

                    2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                              2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                        2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                    3. แผนกวิชาการตลาด

                              3.1 สาขาวิชาการตลาด

                                        3.1.1 สาขางานการตลาด

          ประเภทวิชาเกษตรกรรม

1.      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

     1.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

          1.1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ

 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีรับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2 แผนกวิชาช่างประกอบด้วย 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน และประเภทวิชา   พณิชยกรรม  แผนกวิชา ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน ดังนี้

 

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                    1. แผนกวิชาช่างยนต์

                              1.1 สาขาวิชาช่างยนต์

                                        1.1.1 สาขางานยานยนต์

                    2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                              2.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                                        2.1.1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.      แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1.1 สาขาวิชาการโรงแรม

                                        1.1.1 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

          ประเภทวิชาพณิชยกรรม

                    1. แผนกวิชาการบัญชี

1.1 สาขาวิชาการบัญชี

                                        1.1.1 สาขางานการบัญชี

 

                    2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                              2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                        2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                    3. แผนกวิชาการตลาด

                              3.1 สาขาวิชาการตลาด

                                        3.1.1 สาขางานการตลาด

                             

4. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          - ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน
          - ราชประชานุเคราะห์
          - การศึกษาสงเคราะห์
          - สถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนต้องการเรียน ๒ ระบบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยมีจำนวนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

          - โรงเรียนสุไหงโก-ลก  (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)              มีจำนวนนักเรียน 48 คน

          - โรงเรียนเวียงสุวรรณ (แผนกช่างเชื่อมโลหะ)                  มีจำนวนนักเรียน 13 คน

                                     (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)              มีจำนวนนักเรียน 54 คน

          - โรงเรียนธัญธารวิทยา (แผนกช่างยนต์)                         มีจำนวนนักเรียน 5 คน

                                     (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)              มีจำนวนนักเรียน 19 คน

                                                                          รวมทั้งหมด       139      คน

 

วัตถุประสงค์
          1.เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน
          2.เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา
          3.เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

 

5. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการและโรงเรียนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญรายวิชาชีพพื้นฐานโดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษา

 

5.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ

                    5.1.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    5.1.2  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือความรู้ความสามารถและทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

                    5.1.3  เพื่อเตรียมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน