ประวัติสถานศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

  • ประวัติสถานศึกษา
    ประวัติสถานศึกษา
    เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 906


ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ปรัชญา วิสัยทัศน์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

 

ปรัชญา

 ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  ประสานสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

เอกลักษณ์ (Identity)

 

สร้างสรรค์งานอาชีพ สู่นวัตกรรม

อัตลักษณ์  (Entity)

 

จิตอาสา  พัฒนาตนเอง สู่ประชาคมอาเซียน

                                                                                                          พันธกิจ (Mission)             

 

          1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน                  

          2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล

          3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม                

          4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ    5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

          6. วิจัย นวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน

          7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

นโยบาย

          1. การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาชาติ

          2. กาพัฒนาบุคลากรทั้งคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งสามารถสนับสนุนงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

          3. การพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพและสามารถนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่สังคมประเทศชาติ

          4. การบริการวิชาการการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

          5. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

          6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

          7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

          8. การพัฒนาด้านกายภาพให้สอดคล้องกับการขยายตัวและการพัฒนาวิทยาลัย

          9. การส่งเสริมสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

          10. ให้เร่งดำเนินการโครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันมั่วสุมและมาตรการควบคุมภายใน


วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เพื่อขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท และท้องถิ่นให้ก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ

 

          ส่วนที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มีพื้นที่ดำเนินการ 5 ส่วน คือบริเวณที่ตั้งติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายสุไหงโก-ลก-ตากใบ หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 22 ไร่  2 งาน 98 ตารางวา และได้ขอใช้ที่ราชพัสดุอีก 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 32 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปัจจุบันได้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

 

          ส่วนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกสาขา 2บริเวณที่ตั้งบนถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา โดยมูลนิธินายโก๊ะ – นางดำ บุญรักษ์ บริจาคที่ดินให้แก่กรมอาชีวศึกษา ณ วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของพี่น้องประชาชนสามารถพัฒนาบุตรหลานและพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วิชา ได้แก่รายวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า รายวิชาช่างเสริมสวย รายวิชาทำอาหารและขนม

 

          ส่วนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง สถานที่ตั้งเดิม ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 280 หมู่ที่ 6 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 ซึ่งมีหน่วยงานด้านการศึกษาถึง 3 หน่วยงานด้วยกันที่ใช้สอยบนเนื้อที่แห่งนี้ คือ

          1. โรเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

          2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง

          3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 

          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเขาสามสิบ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นจากโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านชายแดนและขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล จากนั้นได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอละ 1 ศูนย์ โดยมีทั้งหมด 22 ศูนย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) การดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง แรกเริ่มได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดยการมอบอาคารคหกรรมทั้งอาคารไว้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง สำหรับดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อมาในปี 2555 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง ได้ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ จำนวน 2 แปลง คือแปลงที่ 1 จำนวน 7 – 1 – 27 ตารางวา และแปลงที่ 2 จำนวน 20 – 1 – 29 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

          ส่วนที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ประวัติการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดีวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสุนิตย์  ธรรมประพันธ์ ตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส และประธานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในการประชุมประชาคมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ในการทำประชาคมครั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพให้แก่ชุมชน

          ได้มีคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดการประชุคณะกรรมและคณะบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในที่ประชุมมีมติให้ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไสถั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ     สุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ข้อมูลพื้นฐาน

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน