ฝ่ายวิชาการ :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายอาทิตย์ รัตนสุริยา
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายอาทิตย์ รัตนสุริยา
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายอาทิตย์ รัตนสุริยา
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายมะนอ เม๊าะบากอ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายกำพล การุโน
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายสุทัศน์ เสาร์พูล
หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเกชา ชุมเกื้อ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายมะนอ เม๊าะบากอ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายกำพล การุโน
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายสุทัศน์ เสาร์พูล
หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเกชา ชุมเกื้อ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายมะนอ เม๊าะบากอ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายกำพล การุโน
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายสุทัศน์ เสาร์พูล
หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเกชา ชุมเกื้อ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายอธิกร แก้วมี
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายสิธยา ศานติประเสริฐ
หัวหน้าแผนกการตลาด
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายปกรณ์ เจ๊ะมะ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายโชติรัตน ปลื้มสำราญ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายนิติ ยุวเบญจพล
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายอธิกร แก้วมี
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายสิธยา ศานติประเสริฐ
หัวหน้าแผนกการตลาด
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายปกรณ์ เจ๊ะมะ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายโชติรัตน ปลื้มสำราญ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายนิติ ยุวเบญจพล
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายอธิกร แก้วมี
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายสิธยา ศานติประเสริฐ
หัวหน้าแผนกการตลาด
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายปกรณ์ เจ๊ะมะ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายโชติรัตน ปลื้มสำราญ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายนิติ ยุวเบญจพล
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาววนาวัลย์ ทิลา
หัวหน้าแผนกการบัญชี
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวสุปรียา อูมา
หัวหน้าแผนกผ้า/เครื่องแต่งกาย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวธนิดา ดำกระเด็น
หัวหน้าแผนกเสริมสวย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอัญชรี แซ่ภู่
หัวหน้าแผนกอาหาร
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาววนาวัลย์ ทิลา
หัวหน้าแผนกการบัญชี
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวสุปรียา อูมา
หัวหน้าแผนกผ้า/เครื่องแต่งกาย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวธนิดา ดำกระเด็น
หัวหน้าแผนกเสริมสวย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอัญชรี แซ่ภู่
หัวหน้าแผนกอาหาร
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาววนาวัลย์ ทิลา
หัวหน้าแผนกการบัญชี
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวสุปรียา อูมา
หัวหน้าแผนกผ้า/เครื่องแต่งกาย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวธนิดา ดำกระเด็น
หัวหน้าแผนกเสริมสวย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอัญชรี แซ่ภู่
หัวหน้าแผนกอาหาร
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน