ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา- ข้อมูลทั่วไปทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

 


ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระหว่าง ปี พ.ศ.
นายชม   จันทร์เมือง ๓๐ พ.ย. ๒๕๓๘ - ๒๕ พ.ย. ๒๕๓๙
นายศุภชัย  สมทอง ๒๖ พ.ย. ๒๕๓๙ - ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๓
นางวรรณา   โกสิยาภรณ์ ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๓ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๔๖
นายอากาศ   จันตระกูล ๒๙ ม.ค. ๒๕๔๖ - ๙ ธ.ค. ๒๕๔๗
นายสุนทร   พลรงค์ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๔๗ - ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐
นายพงศ์ธัช   ปลอดปล้อง (รก.ผอ.) ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๐ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑
นายตะวัน   ทองธรรมชาติ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๑ - ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๑
นายชุมพล   บุญช่วย (รก.ผอ.) ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๒
นายณรงค์   ไทยทอง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๒ - ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๓
๑๐ ดร.เสริมศักดิ์   นิลวิลัย ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๓ - ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
๑๑ นายมหิศร   ปัตนราษฎร์ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่