ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 

๑.๑ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                        

                   ๑.๑.๑ประวัติของสถานศึกษา

   สืบเนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.   ๒๕๓๕ การเรียนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส  ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกและอำเภอใกล้เคียงเป็นจำนวนมากจึงมีการร้องขอให้วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสเปิดการสอนหลักสูตรระยะสั้นขึ้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ทางวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสจึงได้เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นขึ้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ตามที่ประชาชนร้องขอโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เป็นการชั่วคราว ต่อมาเมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ กรมอาชีวศึกษาได้นำนางดำ บุญรักษ์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เพื่อทูลเกล้าถวายที่ดิน จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน  ตั้งอยู่ที่ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก­-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระราชทานที่ดินดังกล่าวแก่กรมอาชีวศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

            ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสโดยนายมาโนชญ์ เนาวสินธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่ในขณะนั้นได้ขออนุมัติกรมอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส สาขาอำเภอสุไหง           โก-ลก เป็นสถานศึกษาใหม่แยกจากวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เพราะในระยะเวลา  ๒ ปี  ที่เปิดสอนมีประชาชนสนใจและมีความต้องการเรียนเป็นจำนวนมาก

             ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  กรมอาชีวศึกษาได้ออกคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๓๗๔๔ /๒๕๓๗เรื่อง แต่งตั้ง             ผู้ประสานงานในการจัดตั้งสถานศึกษาแห่งใหม่ ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๗ โดยกรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่ง   แต่งตั้งนายมาโนชญ์  เนาวสินธ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เป็นผู้ประสานงาน                ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อีกตำแหน่งหนึ่งเนื่องจากที่ดินที่ได้รับพระราชทานจำนวน ๗ ไร่เศษที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอกับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก                    ผู้ประสานงานในการจัดตั้งจึงได้ติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้ที่ดินของโครงการชลประทานมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๕oไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก

ปี             พ.ศ. ๒๕๓๘กรมอาชีวศึกษาได้ออกคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๓๔๘o/๒๕๓๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยลงวันที่ ๓oพฤศจิกายน ๒๕๓๘ ได้แต่งตั้ง             นายชม จันทร์เมือง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และแต่งตั้งนายประดิษฐ์  เทพพรหม อาจารย์ ๒ระดับ๖ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  และนายสมบัติ  ธนรัช  อาจารย์ ๒ ระดับ๖ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพสุไหงโก-ลก เนื่องจากนายสมบัติ ธนรัช มีความจำเป็นส่วนตัวและได้บันทึกไม่รับหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมอาชีวศึกษา จึงได้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการเพิ่มเติมอีกโดยคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๑๘/๒๕๔๐  เรื่องแต่งตั้งทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยให้นายมงคล  กินแหลม  ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก      

             ปี พ.ศ.  ๒๕๓๙ นายชม  จันทร์เมืองและนายประดิษฐ์  เทพพรหม ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว   จึงได้ดำเนินการติดต่อประสานการขอใช้ที่ดินต่อเนื่องจากที่วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสโดยได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  โครงการชลประทานมูโนะ กรมชลประทาน ราชพัสดุจังหวัดนราธิวาสและกรรมธนารักษ์ เพื่อจัดทำรายละเอียดขอใช้ที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล               ของโครงการชลประทานมูโนะ กรมชลประทาน  จนได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์               ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๒ไร่ ๒ งาน ๙๘  ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

             ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ด้วยเหตุผลคือ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพ                 ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงความต้องการ               ของตลาดแรงงานของท้องถิ่น รวมทั้งก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศตั้งสถานศึกษาวิชาชีพขึ้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสโดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ณ หมู่ ๓ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก                     จังหวัดนราธิวาส        

             ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากกรมอาชีวศึกษาโดยผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๓๙,๒๕๔oและ๒๕๔๑  โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,ooo,oooบาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)  ให้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  ๘  รายการ  คือ

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ๓  ชั้น                             จำนวน   ๑   หลัง

อาคารสำนักงานหอประชุม                                      จำนวน   ๑   หลัง

อาคารโรงฝึกงาน                                                 จำนวน   ๒   หลัง

บ้านพักผู้บริหารระดับ ๗-๘                                    จำนวน   ๑   หลัง

บ้านพักครู  ๖  หน่วย                                            จำนวน   ๒   หลัง

บ้านพักภารโรง  ๒  หน่วย                                       จำนวน   ๓   หลัง

ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  ๓  หน่วย                             จำนวน   ๒   หลัง

ผู้ที่สามารถประกวดราคาได้คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบญจมิตรก่อสร้าง ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓o  กันยายน  ๒๕๓๙  วิทยาลัยฯ   ได้มอบพื้นที่ก่อสร้างให้ วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  ก็ได้เริ่มลงมือทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๑

      

               ๑.๑.๒ขนาดและที่ตั้ง

               วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒  ไร่  ๒ งาน  ๙๘  ตารางวา                                   (ที่ดินราชพัสดุ หมายเลข ๕๕๖๕) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๓ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตดังนี้

               ทิศเหนือ               จดถนนสุไหงโก-ลก – ตากใบ

               ทิศใต้                   จดที่ดินของประชาชน

               ทิศตะวันออก          จดสำนักงานขนส่งอำเภอสุไหงโก-ลก

               ทิศตะวันตก            จดที่ดินของประชาชน

มีอาคารเรียนประกอบด้วย  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ๓  ชั้น จำนวน  ๒  หลัง    

                      อาคารสำนักงานหอประชุม           จำนวน  ๑  หลัง 

                      อาคารโรงฝึกงาน                      จำนวน  ๒  หลัง  

                      บ้านพักผู้บริหาร                       จำนวน  ๑ หลัง 

                      บ้านพักครู  ๖  หน่วย                 จำนวน  ๒  หลัง 

                      บ้านพักภารโรง   ๒  หน่วย           จำนวน  ๓  หลัง  

                      อาคารโรงกรองน้ำ                     จำนวน  ๑  หลัง 

                      ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ๓ หน่วย    จำนวน   ๒  หลัง

 

                   ลักษณะทางกายภาพ

                   - ที่ตั้ง อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย

                   - ขนาดพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส                 เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการลงทุนศูนย์กลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชายแดนภาคใต้เนื่องด้วยเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมีด่านศุลกากรที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า             ทั้งนำเข้า และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย

         

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

                เมืองสุไหงโก-ลก  ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง ๒ ฤดู  คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแต่หลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว  อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนัก  เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึงพฤศจิกายน อำเภอสุไหงโก-ลก จะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นทำให้ฝนตกน้อยลง

 

             การปกครอง การปกครองท้องที่

             อำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น ๔  แห่ง ได้แก่

๑.  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปาเสมัสทั้งตำบล

๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมูโนะทั้งตำบล

๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปูโยะทั้งตำบล

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาสถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการลงทุนศูนย์กลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชายแดนภาคใต้เนื่องด้วยเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมีด่านศุลกากรที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งนำเข้า และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย ประชากรประชากรอำเภอสุไหงโก-ลกมีหลายเชื้อชาติ มีชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาว

ไทยเชื้อสายจีน  และชาวมาลายู  ศาสนา ประชาชนชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในเขตเมืองจะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม

             สถานที่ท่องเที่ยว  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่

               -  ด่านการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก  ไทย-มาเลเซีย  โดยมีศูนย์กลางการค้าขายอยู่ในตัวเมือง      สุไหงโก-ลก ที่ศูนย์พาณิชยกรรมเก็นติ้งหลังโรงแรมเก็นติ้งเยื้อสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

          -  ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชายไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีสมโภชองค์          เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามา

        -  ป่าพรุสิรินธรป่าพรุธรรมชาติผืนสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรมีศูนย์พัฒนาและวิจัยป่าพรุสิรินธรซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เปิดด้วยพระองค์เอง

           -  สวนสิรินธร สวนภูมินทร์ สวนรื่นอรุณ สวนมิ่งขวัญประชา และสวนสาธารณะเทศบาลเมือง                    สุไหงโก-ลก  มีความสวยงาม  และเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสุไหงโก-ลก

เหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผักผ่อนอย่างมาก

         -  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕ ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณกลางสวนภูมินทร์เป็นที่เคารพและสักการะของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง

            สภาพเศรษฐกิจ

           ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  ได้แก่  ทำสวน  ยางพารา  สวนผลไม้  ทำนา             และเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  ส่วนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ส่วนมากจะประกอบอาชีพพาณิชยกรรม  ธุรกิจการค้าส่งออกสินค้า  ธุรกิจการบริการ  การเงิน  และข้าราชการเป็นต้น  โดยอำเภอสุไหงโก-ลกถือเป็นเมืองที่ใหญ่และพัฒนาที่สุดในจังหวัดนราธิวาส  เป็นศูนย์กลางการค้าทางเศรษฐกิจ  การเงิน  การลงทุนที่สำคัญ  และเป็นประตูสู่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย  รับนักท่องเที่ยวเดือนละหลายหมื่นคน  มีโรงแรม  สถานบริการ  ร้านค้า  ต่าง ๆ  มากมาย

 วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่