เกี่ยวกับเรา- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

          ชื่อสถานศึกษา             วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
          ที่ตั้ง                        ๑๒๓  หมู่ที่  ๗  ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส
          โทรศัพท์                   ๐๗๓-๖๔๖๕๖๖     โทรสาร.  ๐๗๓-๖๔๖-๕๖๖     
          Website                   www.skc.ac.th
          E-mail                     skckolok@hotmail.com
          สังกัด                       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
               - ที่ตั้งอยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย
                   ขนาดพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก  ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการลงทุนศูนย์กลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชายแดนภาคใต้เนื่องด้วยเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมีด่านศุลกากรที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งนำเข้า และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย
  • ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
          เมืองสุไหงโก-ลก  ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง ๒ ฤดู  คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแต่หลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว  อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนัก  เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึงพฤศจิกายน อำเภอสุไหงโก-ลก  จะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุม  ตะวันออกเฉียงเหนือ  จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นทำให้ฝนตกน้อยลง
  • การปกครอง การปกครองท้องที่
               อำเภอสุไหงโก-ลก  ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น  ๔  แห่ง  ได้แก่
  1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปาเสมัสทั้งตำบล
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมูโนะทั้งตำบล
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปูโยะทั้งตำบล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการลงทุนศูนย์กลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชายแดนภาคใต้เนื่องด้วยเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมีด่านศุลกากรที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งนำเข้า และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย ประชากรประชากรอำเภอสุไหงโก-ลกมีหลายเชื้อชาติ มีชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน  และชาวมาลายู  ศาสนา ประชาชนชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในเขตเมืองจะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม
 

l.สถานที่ท่องเที่ยว

                   มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ได้แก่

          ด่านการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก  ไทย-มาเลเซีย  โดยมีศูนย์กลางการค้าขายอยู่ในเมืองสุไหงโก-ลก  ที่ศูนย์พาณิชยกรรมเก็นติ้งหลังโรงแรมเก็นติ้งเยื้องสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

                  

  •  
                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  ได้แก่  ทำสวน  ยางพารา  สวนผลไม้  ทำนา  และเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น ส่วนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ส่วนมากจะประกอบอาชีพพาณิชยกรรมธุรกิจการค้าส่งออกสินค้า  ธุรกิจการบริการ  การเงิน  และข้าราชการเป็นต้น  โดยอำเภอสุไหงโก-ลก  ถือเป็นเมืองที่ใหญ่และพัฒนาที่สุดในจังหวัดนราธิวาส  เป็นศูนย์กลางการค้าทางเศรษฐกิจ  การเงิน  การลงทุนที่สำคัญ  และเป็นที่ประตูสู่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย  รับนักท่องเที่ยวเดือนละหลายหมื่นคนมีโรงแรม  สถานบริการ  ร้านค้า  ต่าง ๆ มากมาย
 
 


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่