เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ผลงานครู  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการสอน รายวชิาดจิติอลเบื้องต้น (2104-2107)
 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลัง 
 
 
 
โดย นายไซนัลอาบีดนิ  เจ๊ะแว
ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะครูชํานาญการ 
 
 
 
แผนกวชิาไฟฟ้ากาํลงั วทิยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทวงศึกษาธิการ 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 6  2562 เวลา 10:02:48

 


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่