วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 


ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
            
            >> ปรัชญา <<
 
                           ฝีมือเยี่ยม           หมายถึง คุณภาพผู้เรียน ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น
                          เปี่ยมคุณธรรม    หมายถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม
                          ก้าวนำวิชาการ   หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้  นำมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอนด้วยการศึกษาค้นคว้าตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี
                          ประสานสังคม    หมายถึง สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาวิชาชีพชุมชนโดยการให้บริการทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพแก่ชุมชนและนำวิทยาการทางวิชาชีพไป พัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง
          >> วิสัยทัศน์ <<
                   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ  เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และภูมิภาค
 
       >> พันธกิจ <<
  • จัดและส่งส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
  • ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
  • ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง  ต่อเนื่อง  เสมอภาค  และเป็นธรรม
  • เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ  ระดับฝีมือ  เทคนิค  และเทคโนโลยีของประเทศ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ
  • วิจัย  นวัตกรรม  จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • ส่งเสริม/พัฒนา  ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
       >> อัตลักษณ์ของสถานศึกษา <<
       จิตอาสา  พัฒนาตนเอง  สู่ประชาคมอาเซียน

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com