เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการบุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการสอน รายวชิาดจิติอลเบื้องต้น (2104-2107)
 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลัง 
 
 
 
โดย นายไซนัลอาบีดนิ  เจ๊ะแว
ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะครูชํานาญการ 
 
 
 
แผนกวชิาไฟฟ้ากาํลงั วทิยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทวงศึกษาธิการ 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 6 เม.ย. 2562 เวลา 10:02:48

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com