วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

เปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  
นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยมี นายกัซฟี ดอแม รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายอาทิตย์ รัตนสุริยา รองผอ.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางศึกษา นักเรียนนักศึกษา และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกคน ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงกัน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานการแข่งขันครั้งนี้เพื่อพัฒนาสมาชิก ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขและพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในวิชาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับภาค และระดับชาติไทยอีกทั้งฝึกให้สมาชิกองค์การ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในการจัดโครงการในวันนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน รายการ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน จำนวน 16 รายการ
วันที่ : 2 2561 : 00:17  13675 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่